POLITYKA PRYWATNOŚCI
 

Administratorem wszystkich danych osobowych, które zostały do nas przekazane jest networkers.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Centrum B 7, 31-927 Kraków, KRS 0000325585.

Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefonicznie za pośrednictwem numeru: +48 797 004 932. Kontakt telefoniczny dostępny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 – 17:00. 

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 kwietnia 2018.


Cookies
 
Strona www.networkers.pl może używać niewielkich plików, zwanych cookies tylko jeżeli logują się do jej panelu pracownicy networkers.pl. W związku z tym, że nie śledzimy Cię, ani nie profilujemy treści strony czy reklam, ani nawet nie udostępniamy żadnych reklam na naszej stronie, żadne pliki cookies powiązane z naszą stroną www nie powinny być instalowane w Twojej przeglądarce. Gdyby było inaczej, prosimy o stosowną informację.

Twoje dane osobowe 
 
Ze względu na sposób świadczenia usług przetwarzamy Twoje dane osobowe, jeżeli jesteś:
 • Klientem: pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej, któremu odpowiednie przepisy przyznają zdolność prawną, która zawarła z nami umowę.
 • Uczestnikiem szkoleń i spotkań organizowanych przez networkers.pl Sp. z o.o.
Gromadzimy jedynie te dane, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług i wykonania zawartej umowy oraz do celów marketingowych. Do danych tych należy:
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • stanowisko,
 • numer telefonu,
 • pełne dane firmowe oraz nazwę firmy.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe
 
Dane osobowe przechowujemy tak długo, jak to wynika z podpisanej umowy, przepisów obowiązującego prawa lub do momentu zgłoszenia pisemnej prośby o ich usunięcie, jeżeli tylko nie jest to wbrew obowiązującym przepisom.

Nie profilujemy
 
Twoje dane osobowe przetwarzamy w sposób ręczny i zautomatyzowany. Nie stosujemy jednak profilowania. 

Twoje prawa
 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez firmę networkers.pl sp. z o.o. przysługują Ci różne prawa, o których chcielibyśmy poinformować poniżej:
 • Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami możesz zgłosić nam za pośrednictwem poczty elektronicznej This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub poczty tradycyjnej na adres os. Centrum B 7, 30-927 Kraków.
 • Chcemy prawidłowo zabezpieczyć Twoje dane, dlatego też przed wykonaniem Twoich poleceń zastrzegamy sobie możliwość zadania Ci dodatkowych pytań, by potwierdzić Twoją tożsamość.  
 
1. Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych.
 
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, a także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane. Ponadto w każdej chwili możesz zwrócić się do nas o następujące informacje: 
 • cele, w jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe,
 • jakie dane osobowe przetwarzamy,
 • komu przekazujemy Twoje dane osobowe,
 • jak długo będziemy przechowywać Twoje dane,
 • przysługujące Ci prawa: prawo do sprostowania Twoich danych osobowych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, prawo do przenoszenia Twoich danych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
2. Masz prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych.
 
Dbamy o to, by Twoje dane były poprawne i kompletne. Jeśli mimo tego stwierdzisz, że tak nie jest – powiedz nam o tym. W każdym momencie przysługuje Ci prawo sprostowania lub uzupełnienia danych.
 
 
3. Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 
W pewnych przypadkach możesz żądać, by przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało przez nas ograniczone wyłącznie do ich posiadania:
 • gdy stwierdzisz, że Twoje dane osobowe są nie prawidłowe – do czasu, aż zweryfikujemy to twierdzenie;
 • gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia tych danych zażądasz ograniczenia ich przetwarzania;
 • gdy Twoje dane osobowe nie będą już nam potrzebne, ale będą potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z uwagi na Twoją szczególną sytuację– na czas oceny, czy nasz interes w dalszym przetwarzaniu Twoich danych jest nadrzędny względem podstaw uzasadniających Twój sprzeciw. 
 
4. Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych.
 
W pewnych przypadkach możesz żądać, by zgromadzone przez nas Twoje dane osobowe zostały usunięte. Prawo to przysługuje Ci, gdy:
 • Twoje dane osobowe nie są nam już potrzebne do celów, dla których je zebraliśmy;
 • wycofałeś udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i nie istnieją inne podstawy do dalszego ich przetwarzania;
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych z uwagi na Twoją szczególną sytuację, a nasz interes w dalszym przetwarzaniu Twoich danych nie jest nadrzędny, albo gdy wniosłeś sprzeciw w związku z ich przetwarzaniem dla celów marketingowych;
 • przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte celem wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego 
 
5. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku Polski organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Możesz jednak wnieść skargę również do organu nadzorczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które jest miejscem Twego zwykłego pobytu, miejscem pracy lub miejscem popełnienia domniemanego naruszenia prawa. 

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych
 
Do Twoich danych osobowych mają dostęp nasi upoważnieni pracownicy. Dane te mogą być ponadto przetwarzanie przez firmy, które świadczą usługi na naszą rzecz, w szczególności w zakresie realizacji umowy, w tym zamówienie sprzętu, oprogramowania, licencji, serwisu, obsługi księgowej, obsługi IT lub hostingu.

Zabezpieczenie Twoich danych osobowych
 
Dbamy o to, by Twoje dane zostały prawidłowo zabezpieczone przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniekształceniem, zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych.

Kontakt z nami
 
Jeśli jakiekolwiek informacje zawarte w niniejszej polityce prywatności wydają Ci się nie jasne, chętnie udzielimy dodatkowych wyjaśnień. Wszelkie pytania związane z polityką prywatności prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub pocztą tradycyjną (na adres wskazany powyżej).

Zmiany Polityki Prywatności
 
Nasza oferta będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności. Oznacza to, że w przyszłości będziemy mogli, a czasem będziemy musieli, wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na naszej stronie wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie na stronie www.

Z powyższych względów zalecamy okresowe przeglądanie Polityki Prywatności, przy czym o zmianie Polityki Prywatności od czasu jej ostatniego przeglądania można się dowiedzieć się, sprawdzając informację o dacie rozpoczęcia jej obowiązywania, która znajduje się na początku dokumentu.

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefonicznie +48 797 004 932.